Proč politiky nezajímá rozpad rodin? (+ předvolební anketa)

22. 10. 2013 15:27:53
Přemýšlel jsem, proč politiky obecně tak málo zajímá situace rodin: 50 % rozvodovost, z 25 000 dětí ročně polosirotci a z jejich otců maximálně občasní „stykači“... Důvodů může být více:

1. Sytý hladovému nevěří. Politik žijící ve spokojeném manželství si mnohdy nedovede představit situaci rozpadu rodiny. Věří, že všechny ženy mají stejný smysl pro rodinu jako ta jeho, která toho s ním už hodně vydržela. Věří, že kdyby k rozpadu manželství přece jen došlo, tak se s ní aspoň rozumně domluví. Věří, že kdyby se náhodou nedomluvili, naše soudy si snad nedovolí jednoho z rodičů perzekuovat a připravit děti o tátu. A možná věří, že kdyby k tomu přece jen došlo, dokáže si to nějak zařídit...

2. Ruka ruku myje. Řadě politiků současný zvrácený stav vyhovuje. Pokud chtějí otcové i po rozvodu vychovávat své děti stejně jako matka, dosahují toho velmi obtížně. Pokud ale nejsou tak zodpovědní, děti opustí a svou péči nahradí jen penězi (výživným), setkávají se naopak s pochopením. Z pohledu mnoha matek, soudů a sociálek „nedělají problémy“. Skutečné potřeby dětí, které chtějí mít otce i matku, nikoho nezajímají... Řada politiků se takto zachovala, pro příklady nemusíme chodit daleko.

3. Líná huba, holé neštěstí. Mnoho tátů, ale třeba i prarodičů se trápí ztrátou svých dětí, neudělají však nic pro to, aby se stav změnil. Politici jsou ovšem zvyklí řešit jen to, co je zajímá, případně po čem lidé volají tak hlasitě, že už se to nedá přeslechnout. Tak si třeba feministky vykřičely mnoho nesmyslů. Tátové, babičky a dědové připravení o své děti to bohužel zatím nedokáží.

Aby nás politici slyšeli a vyslyšeli, skutečně nezbývá, než se začít mnohem hlasitěji brát za svá rodičovská práva a práva svých dětí. Na portálu Střídavka se o to snažíme. Teď jsme toto téma připomenuli politickým stranám formou předvolební ankety. Uvidíme, jak se svými stanovisky naloží po volbách...

Výsledky ankety (odpovědi a celkové postoje stran hodnotíme pomocí barvy políčka):

velmi negativní
mírně negativní nevyhraněné mírně pozitivní
velmi pozitivní

Název politické strany či hnutí
Znevýhodnit v péči o děti iniciátora(ku) rozvodu? Podpořit porozvodovou péči obou rodičů? Prosazovaná opatření pro posílení soudržnosti rodin a rodinných vztahů:
Hlasování (podpora obou rodičů) Dnešní vysvětlení postoje poslanců či senátorů při tomto hlasování v roce 2011
Aktiv nezávislých občanů (ANEO) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi - -
ANO 2011 (ANO) ne ano Domníváme se, že neexistují opatření, která by toto zajistila. Zejména pro posílení rodinných vztahů chceme podpořit ty rodiny, které se starají o své rodiče doma. Je to jedna z cest jak posílit mezigenerační solidaritu a rodinné vztahy. - -
Česká pirátská strana (Piráti) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi - -
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi ne bez odpovědi
Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) ne ano Jde především výchovou směřovat společnost k důrazu na rodinné hodnoty, mezilidské vztahy a morální principy, což jsou v dnešní době bohužel atributy na ústupu z myšlení a chování lidí. - -
HLAVU VZHŮRU - volební blok (HV) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi - -
Klub angažovaných nestraníků (KAN) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi - -
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) ne ? Důležitá je výchova v rodině i ve škole od dětství. Pro rodinu je důležité, aby měla takové podmínky, které jí umožní slušně žít a jednotlivým členům rodiny se seberealizovat. Budeme proto podporovat tvorbu nových pracovních míst a spravedlivou odměnu za práci, rovnost v odměňování mužů a žen, právo na první zaměstnání absolventů škol, slaďování rodinného a pracovního života (flexibilní formy práce, včetně práce z domova, částečný úvazek, klouzavá pracovní doma apod.), výstavbu startovacích a sociálních bytů (předložíme návrh zákona o sociálním bydlení). V našem volebním programu je také podpora výstavby družstevních a obecních bytů s dostupným nájemným a návrh na státní regulaci cen elektřiny, plynu, vodného a stočného. Nutná je výstavba jeslí a mateřských škol. V té souvislosti navrhujeme bezplatný pobyt v mateřské škole, ve školní družině a školních klubech, zajištění podmínek pro finančně dostupnou zájmovou činnost. Významná je i prevence kriminality a závislosti na alkoholu a drogách, trvale požadujeme výrazné omezení počtu heren, kasín a výherních loterijních terminálů. V oblasti zdravotnictví předložíme (už poněkolikáté) návrh na zrušení regulačních poplatků, zavedení nulové DPH na léky a hrazení antikoncepce ze zdravotního pojištění. Chceme uzákonit, v případě rozvodu rodičů, vyplácení náhradního výživného, které by následně vymáhal stát. ne Nevím přesně, kolik poslanců a jak hlasovalo. Toto téma však vyvolalo rozsáhlou diskusi, a to nejen při samotném jednání ve sněmovně, ale také ve výborech. Uskutečnilo se i mnoho seminářů, na kterých vystupovali zastánci i odpůrci střídavé péče. Osobně vítám právo dítěte na oba rodiče, ale uvědomuji si i rizika s tím spojená (střídání školy, problém se zájmovou činností, neustálá změna pobytu dítěte, problémy související s výchovou, ale i vztahy - např. kamarádi, finanční zátěž apod.). Myslím si, že pokud mají rodiče o tuto formu péče opravdu zájem, musí se podřídit oni a ne dítě. Oni by se měli v pravidelných intervalech stěhovat do bytu, kde má dítě svůj domov, a dítě nevytrhávat z jeho zvyklostí.
Koruna Česká (KČ) ne ano Je nutné odstranit prvky, které ekonomicky podporují rozpadání vztahů a spolužití nesezdaných párů. Naopak, chceme ulevit rodinám a zejména rodinám s dětmi tak, že bude možno daň z příjmu počítat za celou rodinu - sečíst příjmy všech členů rodiny, vydělit součet počtem všech členů rodiny včetně dětí a tuto částku pak považovat za základ daně. Chceme též zastavit nezodpovědné sociální experimenty, které soustavně erodují postavení tradiční rodiny, jako je stavění homosexuálních vztahů na roveň rodiny, možnost adopce homosexuálními páry apod. - -
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi ne bez odpovědi
LEV 21 - Národní socialisté (LEV 21) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi ne bez odpovědi
OBČANÉ 2011 ne ano Podpora rodin od státu, podpora mladých rodin (levnější nákupy vybraného kojenec. a děts. zboží atd. - -
Občanská demokratická strana (ODS) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi ano bez odpovědi
Politické hnutí Změna (Změna) ne ? Podpoříme rozšíření nedostatečných kapacit podpůrných, poradenských a terapeutických center pro lidi v obtížných až krizových životních situacích. Tak, aby ubylo zbytečných rozvodů u rodin, které nenašly včas potřebnou pomoc. Můžeme se snažit, abychom byli sami příkladem a aby vysoká rozvodovost byla chápána jako výrazný společenský problém, zejména s ohledem na děti. Je to ale běh na dlouhou trať, který souvisí s celkovým žebříčkem hodnot, včetně hodnot lídrů, kteří vedou naši společnost, resp. dosud ji vedli. - -
Romská demokratická strana (RDS) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi - -
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (SPOZ) ne ano Obnovíme institut společného zdanění manželů. Podpoříme rodiny s dětmi prohloubením daňových slev, ovšem se zaměřením na výchovu dětí a jejich vzdělání. - -
Strana soukromníků České republiky (SsČR) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi - -
Strana svobodných občanů (Svobodní) ne ano Stát by neměl vytvářet nové sociální dávky pro neúplné rodiny, jako např. náhradní výživné, aby rodiny měly i ekonomickou motivaci držet spolu. - -
Strana zelených (SZ) ne ano Soudržnost rodin záleží na mnoha faktorech, které nejsou ovlivnitelné žádnými opatřeními. Sem patří např. osobnost partnerů - rodičů, výchovné styly a sladění rodin, ze kterých pocházejí a mnoho dalších. Budeme-li se zabývat pouze systémovými a společenskými nástroji, díky kterým můžeme pomoci rodinám žít životy soudržně, pak za velmi důležité pokládáme podporu vytvoření společnosti antiageistické, takové, která dává prostor, hlas a možnost žít v přirozeném rodinném prostředí všem generacím. To zahrnuje i seniory, kteří mohou být ve stáří do určité míry závislí na pomoci jiné osoby a kteří se kvůli špatnému systému sociálních služeb dostávají mimo rodinu do pobytových zařízení. SZ podporuje takové sociální služby, které seniory ponechají v jejich přirozené komunitě (sociálně aktivizační, denní stacionáře, respitní služby, pečovatelskou službu). Dalším nástrojem, jak pomoci rodinám v náročných situacích, které mohou oslabit jejich soudržnost a prosperitu, je zajištění rovného přístupu ke vzdělání, práci i spravedlivé odměně za práci. SZ vyžaduje stejnou odměnu na pro muže i pro ženy na stejných pozicích. Ženám-matkám, které nemají možnost věnovat se svým profesím a cítí se tak zbytečně v nevýhodě chceme umožnit díky zajištěnému místu v MŠ pro všechny děti od 3 let věku seberealizaci a profesní uplatnění. V případě, že v rodině dochází k rozvodu, nesmí dítě přijít o žádného rodiče, který má zájem o ně pečovat a vychovávat je. Dítě potřebuje udržet kontakty s oběma rodiči, pokud možno za sanované situace, bez zbytečných konfliktů a traumat, která by mohla zatížit jeho vztahy k oběma rodičům a díky tomu i jeho sebepojetí. V případě rizikového a těžkého průběhu rozvodových situací musí do hry vstoupit sociální služba (centra pro rodinu) nebo mediační služba. Zájem dítěte musí být pro všechny zúčastněné, včetně institucí, na prvním místě. - -
Suverenita - strana zdravého rozumu (Suverenita) ano ano Iniciátor/ka rozvodu – nevěra s následným rozbitím vztahu – by neměl/a mít přednost při svěření dětí do péče. Přednost má být dána pro toho z páru, kdo se snažil manželství zachovat. Rozhodně skončit s praxí, že dítě má být svěřeno matce přednostně. Pokud matka zapříčinila rozvod svou nevěrou a následně rozbitím vztahu, dítě by mělo být dáno do péče otci, který nebyl příčinou rozbití vztahu. Samozřejmě nelze tak činit v případě, když je otec alkoholik nebo na drogách, nebo na hazardu. Připomínám, že pokud je příčinou rozbití vztahu manželova nevěra, tak většinou manžel dítě do své péče nechce. - -
TOP 09 (oficiální zkratka) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi ne bez odpovědi
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (Úsvit) ne ano maximální daňová finanční a legislativní podpora rodin s dětmi - včetně zákona o sociálním bydlení který by rodinám s dětmi zajistil stabilitu a jistotu bydlení - tak aby se například bytová neuze nestávala záminkou pro odebírání dětí a samozřejmě aby také chudoba nerozbájela rodiny - naopak aby je motivovala být spolu. ano bez odpovědi
Volte Pravý Blok www.cibulka.net (oficiální zkratka) bez odpovědi bez odpovědi bez odpovědi - -

Více k anketě (včetně přesného znění otázek a podrobností hodnocení) najdete zde.

Převzato ze Střídavky

Autor: Aleš Hodina | úterý 22.10.2013 15:27 | karma článku: 41.72 | přečteno: 7487x

Další články blogera

Aleš Hodina

I tatínkové se přece starali o děti

„Kdo má největší zásluhu na tom, že dneska máme ekonomicky aktivní lidi, kteří jsou schopni slušně financovat tento stát? To jsou ty matky, které vychovaly ekonomicky aktivní děti.“

19.8.2018 v 19:13 | Karma článku: 19.62 | Přečteno: 1202 | Diskuse

Aleš Hodina

Sytý hladovému nevěří

„Ani ho nehodlám sledovat,“ prohlásil před dvěma lety tehdejší předseda žďárského soudu Roman Švaňhal na adresu webu ZnamySoudce.cz, kde lidé hodnotí práci soudců.

8.7.2018 v 20:06 | Karma článku: 26.79 | Přečteno: 3751 | Diskuse

Aleš Hodina

Otevřený dopis představenstvu Českých drah

Dámská kupé už předem říkají, že jsou muži „jiní“, a dávají jim předobraz zvrhlíků a deviantů. To jim příliš nepomáhá třeba v případech, kdy chtějí po rozvodu pečovat o dítě a už dopředu jsou v očích všech za „ty špatné“.

16.4.2018 v 18:00 | Karma článku: 26.81 | Přečteno: 1330 | Diskuse

Aleš Hodina

Žblebt roku 2017: Petra Winnette

„Střídavá péče narušuje vývoj mozku malého dítěte,“ tvrdí psychoterapeutka zabývající se především náhradní rodinnou péčí.

10.4.2018 v 19:00 | Karma článku: 23.49 | Přečteno: 1393 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Lubomír Stejskal

Den rozhodnutí (Aktualizováno)

Napínala své příznivce víc než týden. Na nedělní (21/7) večer je svolala do Kfar Maccabiah v Ramat Ganu. V tamním konferenčním centru by měla oznámit konečné rozhodnutí: na jaké kandidátce půjde v září do voleb.

21.7.2019 v 18:38 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 41 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Akční plán Prahy proti hluku

Nejen Praha trpí hlukem, ale v hlavním městě se projevuje navíc vysoká koncentrace různých dalších škodlivin.

21.7.2019 v 12:19 | Karma článku: 7.65 | Přečteno: 135 | Diskuse

Lubomír Stejskal

K článku v LN „Zloděj demokracie“

V příloze Lidových novin „Orientace“ vyšel 20/7 zajímavý článek arabistky Jitky Jeníkové o „pomubarakovském“ egyptském prezidentovi Muhammadu Mursím. Dovoluji si k němu přičinit tři poznámky.

21.7.2019 v 9:15 | Karma článku: 18.93 | Přečteno: 376 | Diskuse

Bohumír Šimek

Zeman usiluje o totální moc

Pokud vnímáme současné neřesti našeho prezidenta Miloše Zemana, je nejvyšší čas zvažovat potenciální kandidáty, abychom si zvolili prezidenta, kterého naše zem potřebuje, a mobilizovat všechny naše síly k jeho zvolení.

20.7.2019 v 21:20 | Karma článku: 23.92 | Přečteno: 543 | Diskuse

Jaroslav Jirát

Ubohá opozice

Česká opozice, otrávená hospodářskými úspěchy vlády, se snaží strašit tvrzením, že vláda nás zadlužuje a že žijeme na úkor dalších generací. Takoví Kalousek, Pekarová či Fiala to opakují do omrzení.

20.7.2019 v 16:43 | Karma článku: 44.70 | Přečteno: 4862 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz